Απόστολος Φούρναρης

Απόστολος Φούρναρης

Ερευνητής ΙΝΒΙΣ

Ομιλία

Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου | Αίθουσα 2
16:00 – 17:30 Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ) συνεισφέροντας στις εξελίξεις και Εφαρμογές της Industry 4.0 Συντονισμός : Χρυσόστομος Στύλιος, Διευθυντής ΙΝΒΙΣ
Ασφαλή και Ευφυή Ολιστική Ενεργειακή διαχείριση σε Βιομηχανικά Περιβάλλοντα»

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Απόστολος Φούρναρης είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το τμήμα Ηλεκτρολογων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών από το 2007 και από τον Ιούνιο του 2019 είναι Κύριος Ερευνητής (Ερευνητής Β) στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ) του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ. Παράλληλα, από το 2019 μέχρι σήμερα είναι επισκέπτης επικουρος καθηγητής ( Sessional Lecturer) στο Πανεπιστήμιο Μονας, Αυστραλίας αναλαμβάνοντας τα κύρια μαθήματα κυβερνοασφάλειας σε μεταπτυχιακό και προπτυχιακό επίπεδο. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην έρευνα για Ασφάλεια σε ενσωματωμένα συστήματα και edge computing για κρίσιμες υποδομές (π.χ πρωτόκολλα CoAP/CoAPs και TLS/DTLS1.3) και στην Κρυπτογραφική μηχανική με έμφαση στην κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού όπως επιθέσεις και αντίμετρα πάνω σε υλοποιήσεις με την εκμετάλλευηση πλάγιου καναλίου καθώς και επιθέσεις στην μικροαρχιτεκτονική του επεξεργαστή (cache attacks, transient computation attacks) Τέλος, ερευνητικά ο Απόστολος Φούρναρης έχει ασχοληθεί και με τον σχεδιασμό και ανάπτυξη αποδοτικών συστημάτων για υπολογιστικά απαιτητικές εφαρμογές (π.χ ασφάλειας/κρυπτογραφίας και τεχνητής νοημοσύνης) χρησιμοποιώντας συσχεδιασμό υλικού και λογισμικού. Έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον 20 ερευνητικά έργα (κυρίως ευρωπαικά έργα) και είναι επιστημονικός υπεύθυνος ή και συντονιστής σε 2 έργα του ΙΝΒΙΣ. Έχει περίπου 100 δημοσιευμένες εργασίες σε συνέδρια, περιοδικά και βιβλία (συλλογικούς τόμους).

INTECMED: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ

Το Επιμελητήριο Αχαΐας, ως Επικεφαλής εταίρος του ευρωπαϊκού έργου INTECMEDμε τίτλο «Incubators for innovation and technological transfer in the Mediterranean» - (Θερμοκοιτίδες για την μεταφορά καινοτομίας και τεχνολογίας στη Μεσόγειο), το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ENICBCMED 2014-2020, ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή  Καινοτόμων Επιχειρηματικών Ιδεών.

Η παρούσα πρόσκληση για επιχειρηματικές ιδέες, αποσκοπεί στον εντοπισμό και την επιλογή 48 επίδοξων επιχειρηματιών (12 ανά συμμετέχουσα χώρα), με μια καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα η οποία θα αναπτυχθεί και θα βελτιστοποιηθεί με την υποστήριξη του έργου INTECMED.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

Οι επίδοξοι επιχειρηματίες που θα επιλεγούν θα συμμετάσχουν, σύμφωνα με τα βήματα και τις μεθόδους που περιγράφονται στο άρθρο 3 της Πρόσκλησης, σε μια επιχειρηματική διαδρομή εκπαίδευσης και καθοδήγησης 3 φάσεων:

  • Φάση 0 - Επιλογή Επιχειρηματικών Ιδεών
  • Φάση 1 - Εκπαίδευση και Καθοδήγηση
  • Φάση 2: Επιλογή και χρηματοδότηση των περισσότερο υποσχόμενων επιχειρηματικών ιδεών

Τρεις από τους επίδοξους επιχειρηματίες που θα επιλεγούν ανά χώρα θα υποστηριχθούν οικονομικά στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, σε ειδική πρόσκληση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού τους σχεδίου, η οποία θα προκηρυχθεί μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και της καθοδήγησης . Οι τρεις αυτές ιδέες θα λάβουν μέσω του έργου INTECMED,  οικονομική ενίσχυση (1η θέση: 30.000€-2η θέση: 20.000®-3η θέση: 10.000€)  για το 1ο 6μηνο της λειτουργίας τους και της υλοποίησης τους αφού θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχεδίων. Η επιχορήγηση θα έχει τη μορφή χρηματοδότησης εξοφλημένων και επαληθευμένων - πιστοποιημένων δαπανών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:Δικαιούχοι της δράσης του έργου INTECMED μπορεί να είναι τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την Πρόσκληση.

Γενικός στόχος του έργου INTECMED είναι η  ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος καινοτομίας σε τοπικό επίπεδο για την υποστήριξη της τεχνολογικής μεταφοράς και εμπορευματοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, προκειμένου να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της καινοτομίας, ιδίως της επιστημονικής κοινότητας, των βαθμίδων εκπαίδευσης, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (κυρίως Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις), αλλά και τους πολίτες. Το έργο θα χρησιμοποιήσει μια μεθοδολογία ενός μηχανισμού μετασχηματισμού της καινοτομίας σε ώριμη επιχειρηματική ιδέα για να αναπτύξει ένα κοινό όραμα για το πώς να δημιουργηθούν νεοφυείς επιχειρήσεις ξεπερνώντας την έλλειψη εμπειρίας και το χάσμα μεταξύ της ακαδημαϊκής γνώσης και της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Αυτή η μεθοδολογία θα εφαρμοστεί με τη δημιουργία περιφερειακών συμμαχιών, σημείων διευκόλυνσης, προγραμμάτων καθοδήγησης και εκθέσεων καινοτομίας, όπου επενδυτές και καινοτόμοι θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν τις ιδέες τους και τις επιχειρηματικές τους ευκαιρίες. Μέσω των προγραμμάτων καθοδήγησης, θα ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη δεξιοτήτων στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, η εμπορευματοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τουλάχιστον 48 επιχειρηματιών και ερευνητών στις 4 χώρες υλοποίησης και θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 2 νέες εταιρίες τεχνοβλαστοί (spin-offs).

Η πηγή έμπνευσης για αυτό το έργο ήταν η καινοτόμος και επιτυχημένη διοργάνωση της έκθεσης Μεταφοράς Τεχνογνωσίας PATRΑSIQ, ενώ η προετοιμασία και η υποβολή για χρηματοδότηση επετεύχθη χάρη στην κοινή πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αχαΐας και του Πανεπιστημίου Πάτρας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του έντυπου αίτησης, καθώς και άλλα πρότυπα, που επισυνάπτονται στην παρούσα Ανακοίνωση και αποτελούν συνέχεια της Πρόσκλησης.

Αιτήσεις υποβάλλονται είτε σε φυσικό φάκελο (hardcopy) είτε ηλεκτρονικά  σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Πρόσκληση, από 15 Δεκεμβρίου 2021 έως και 31 Ιανουαρίου 2022 (13:00).

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να ανατρέχετε στα επισυναπτόμενα έγγραφα της Πρόσκλησης στον Ιστότοπο του Επιμελητηρίου Αχαΐας (www.e-a.gr) , ενώ για το έργο INTECMED μπορείτε να επισκέπτεστε τον ιστότοπο του έργου (https://www.enicbcmed.eu/projects/intecmed)

Μετάβαση στο περιεχόμενο