Company logo

. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ

Πληροφορίες - Θεματική Περιοχή Θεματική Περιοχή : Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών / Διαδικτυακές Εφαρμογές
Tμήμα : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ

1. Η κατανάλωση ενέργειας του δικτύου ηλεκτροφωτισμού μιας πόλης αντιπροσωπεύει το 24% των συνολικών της δαπανών και βασίζεται στα έσοδα από δημοτικούς φόρους. Μια πόλη έχει στη διάθεσή της πλέον πολλαπλούς τρόπους τρόπους για να υλοποιήσει συστήματα έξυπνης διαχείρισης οδοφωτισμού, ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις αποτυγχάνουν να υλοποιήσουν την κατάλληλη γι αυτές λύση, οδηγούμενες σε υπερτιμημένα ή αχρείαστα μεγάλης κλίμακας έργα. Αναπτύξαμε ένα πρωτόκολλο ενεργειών που αποτελείται από 4 διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει μια πόλη ώστε να οδηγηθεί τελικά σε ένα οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο έργο διαχείρισης οδοφωτισμού. Το πρωτόκολλο βασίζεται στην ανάλυση ενεργειακών δεδομένων της πόλης, τη μελέτη των συνθηκών εξωτερικού φωτισμού, τη χρήση εργαλείων business intelligence για την επιλογή των σημείων παρέμβασης και την καταγραφή και παρακολούθηση των στόχων μείωσης κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών άνθρακα. Μέσω του πρωτοκόλλου μας, μία πόλη καθίσταται ενήμερη του εξοπλισμού οδοφωτισμού που διαθέτει, περιπτώσεων ενεργειακών κλοπών, του ετήσιου απολεσθέντος εισοδήματος από λανθασμένες καταχωρήσεις στις βάσεις ενεργειακών δεδομένων, των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν και του συνόλου έργων που θα μπορεί να υλοποιήσει με οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο. Το πρωτόκολλο είναι ήδη σε εφαρμογή σε πολλές ελληνικές πόλεις, με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα ως προς τη μείωση κόστους κατανάλωσης ενέργειας και τις μειώσεις φόρων που επιβάλλονται στους δημότες. 2. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) σχεδιάστηκε με στόχο την εναρμόνιση όλων των κρατών – μελών σε κοινή νομοθεσία σχετικά με την ιδιωτικότητα δεδομένων, την προστασία των δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών ως προς τα δεδομένα τους και το μετασχηματισμό του τρόπου λειτουργίας φορέων και επιχειρήσεων που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο. Στη Μηχανογραφική, με τη βοήθεια των συνεργατών μας, έχουμε αναπτύξει ένα οικονομικά προσιτό πρωτόκολλο βημάτων που πρέπει να ακολουθήσει ένας δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως με τις επιταγές του νέου κανονισμού μέχρι την 25η Μαΐου 2018, οπότε και ο κανονισμός τίθεται σε ισχύ. 3.Συμμετοχή στο διεθνές έργο SEnDIng, το οποίο στοχεύει να εντοπίσει αλλά και να ενισχύσει τα προσόντα εκείνα που είναι απαραίτητα, αλλά δεν απαντώνται συχνά στους επαγγελματίες της τεχνολογίας και άλλων τομέων, για τις αγορές του Data Science και του Internet of Things. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το SEnDIng θα αναπτύξει δύο προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για επαγγελματίες με χρήση πρωτοποριακών μεθόδων διδασκαλίας. Κάθε πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 100 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης, 20 ώρες διαπροσωπικής διδασκαλίας και 4 μήνες εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας. Θα σχεδιαστεί και ένας μηχανισμός πιστοποίησης των προσόντων που φιλοδοξούν να καλύψουν τα δύο προαναφερθέντα προγράμματα, καθώς και πιστοποίησης των ίδιων των προγραμμάτων. Το SEnDIng θα καθορίσει ένα μοντέλο αναφοράς σύμφωνο με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά eCompetence Framework (eCF) και the ESCO IT, ώστε τα προγράμματα, οι πιστοποιήσεις και οι στόχοι τους να είναι διαφανή, συγκρίσιμα και μεταφέρσιμα μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών.Πληροφορίες

ΥΠΕΥΘ.: Βασίλειος Κασιώλας

  Τηλ. +302610274852, Fax:
  Email: bkasiolas@mhx.gr
  http://www.mhx.gr


Θέση Περίπτερου : 21

Cinque Terre


PDF / Ενημερωτικό υλικό

<
500x500