Μικροτεχνολογία
Company logo

Τα μέλη του εργαστηρίου επιθυμούν την προβολή των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του, υπό τη μορφή poster. Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Στοιχείων, Κυκλωμάτων και Συστημάτων (Electronic Devices, Circuits and Systems Laboratory, electrolab) ανήκει στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας και εξυπηρετεί ανάγκες εξειδικευμένης εκπαίδευσης προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, ανάγκες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τη μεταφορά και διάδοση γνώσης και τεχνογνωσίας, στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Μικροηλεκτρονική και νανοηλεκτρονική, Μελέτη, μοντελοποίηση, χαρακτηρισμός και εφαρμογές ηλεκτρονικών στοιχείων, Ανάλυση, προσομοίωση λειτουργίας, σχεδιασμός και εφαρμογές αναλογικών και ψηφιακών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, διατάξεων και συστημάτων, Προγραμματισμός ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, Σχεδιασμός και υλοποίηση τυπωμένων κυκλωμάτων (PCB), Μελέτη αισθητήρων και ανάπτυξη συστημάτων μέτρησης και ελέγχου φυσικών παραμέτρων. Το εργαστήριο ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 476/τ. Β'/27-03-2015 και στεγάζεται στους χώρους του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Μετρήσεων και του Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων, στο κτήριο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα.

Περίπτερο : 28

Υπεύθ.:ΜΠΙΣΔΟΥΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Company logo

Innovation Hub for nanotechnology applications and products with emphasis on the development, fabrication and exploitation of nano products either as an internal advance or as an external need from 3rd party associates

Περίπτερο : 43

Υπεύθ.:ΓΙΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

500x500