Μεταφορές
Company logo

Το Παρατηρητήριο είναι μία καινοτόμος πρωτοβουλία που στοχεύει στη συνεχή εκτίμηση και παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων των μεγάλων οδικών αξόνων της Δυτικής Χώρας. Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η εκτίμηση και η συστηματική παρακολούθηση, σε διαρκή χρονική βάση, των χωρικών επιδράσεων της κατασκευής και λειτουργίας των οδικών έργων στη Δυτική Ελλάδα και ευρύτερα σε ολόκληρη τη χώρα. Η θέση αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι τα υπό κατασκευή έργα συνιστούν στο σύνολό τους έργα μεγάλης αναπτυξιακής εμβέλειας, του οποίου οι επιπτώσεις σε μεσομακροχρόνιο επίπεδο είναι βαθιές και εκτεταμένες, κυρίως για τη δυτική Ελλάδα, γενικότερα όμως και για ολόκληρη τη χώρα. Το Παρατηρητήριο καταγράφει, εκτός από τις άμεσες επιπτώσεις, και τη διαρκή επίδραση τους στην προσβασιμότητα των περιοχών διέλευσης τους, τόσο αυτόνομα, όσο και σε συνδυασμό με τους λοιπούς οδικούς άξονες της χώρας. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων, σε διαρκή χρονική βάση και με κατάλληλες επιστημονικές μεθόδους και τεχνικές, θα παρέχει χρήσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες για το είδος και την έκταση των προκαλούμενων μεταβολών στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό των περιοχών επιρροής τους. Με τη σειρά τους, οι πληροφορίες αυτές θα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση διαμόρφωσης πολιτικής και λήψης παρεμβατικών μέτρων για την άρση πιθανών στρεβλώσεων και την τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης. Με αυτόν τον τρόπο, το Παρατηρητήριο αποτελεί ένα στρατηγικό εργαλείο το οποίο, με τεκμηριωμένες επιστημονικές μεθόδους και σύγχρονη υποδομή πληροφοριακών συστημάτων (GIS κλπ) συγκεντρώνει και επεξεργάζεται ενημερωμένα δεδομένα και κατόπιν θα παρέχει υπηρεσίες συστηματικής και έγκυρης πληροφόρησης για την κατάσταση των περιοχών που επηρεάζονται από την κατασκευή και λειτουργία των μεγάλων αυτών συγκοινωνιακών έργων.

Περίπτερο : 5

Υπεύθ.:ΜΠΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Company logo

Το “TIREEYE” είναι ένα αυτόματο σύστημα εντοπισμού ελαστικών με χαμηλή ή υψηλή πίεση σε διερχόμενα οχήματα πόλης. Aπαρτίζεται από δύο (2) επίπεδες επιφάνειες (pads) με αισθητήρες, οι οποίες διασυνδέονται με την κεντρική ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου του συστήματος. Οι δύο (2) επίπεδες επιφάνειες με τους αισθητήρες είναι ενσωματωμένες σε ενιαία κατασκευή από στιβαρό υλικό αντοχής για την διέλευση οχημάτων πόλης. Το όχημα διέρχεται χωρίς να κάνει στάση, επάνω από τις επίπεδες επιφάνειες με τους αισθητήρες προκειμένου να μετρηθεί η καταλληλότητα της πίεσης των ελαστικών του και να ειδοποιηθεί ο οδηγός έγκαιρα. Μετά την διέλευση του οχήματος ο κάθε τροχός απεικονίζεται σε φωτεινή κονσόλα ένδειξης αποτελέσματος καταλληλότητας πίεσης, σε μία από δυο πιθανές καταστάσεις: έλεγχος επιτυχής (“pass”) ή μη επιτυχής (“fail”). Σε περίπτωση που ένα τουλάχιστον ελαστικό βρεθεί σε κατάσταση “fail” παρέχεται η σχετική οπτική ειδοποίηση επί της φωτεινής κονσόλας.

Περίπτερο : 18

Υπεύθ.:ΚΡΙΤΣΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

500x500